Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 14.3.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ

Focusoiva Oy, Tillinmäentie 3 A, 02330 Espoo, info@koulukuvaus.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sami Itkonen, Tillinmäentie 3 A, 02330 Espoo, info@koulukuvaus.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Focusoiva Oy:n tilausvahvistusten kerääminen. Henkilötietoja käsitellään EU tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Focusoiva luovuttaa henkilötiedot kumppanilleen laskutusta ja kuvien tulostusta varten. Muille ulkopuolisille tahoille tietoa ei luovuteta. Tietoja voidaan käyttää Focusoiva Oy:n tilastollisiin tarjoituksiin.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaasta ja hänen tilaamista tuotteista perustietoja, kuten: Asiakkaan Nimi, Osoite, Sähköposti, Puhelin

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot. Henkilötieto siirtyy verkkokaupasta rekisteriin. Asiakkaalla on mahdollisuus muokata omia tietoja verkkokaupassa tai pyytämällä Focusoivaa korjaamaan.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan eteenpäin kumppanille joka huolehtii laskutuksesta ja kuvien tulostuksesta. Lisäksi tarpeen vaatien tietoja voidaan luovuttaa perintätarkoituksessa, sekä pyydettäessä viranomaiskäyttöön. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

8 TIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalisesti käsiteltävää tietoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on tallennettu sähköpostipalveluun IT-palveluntarjoajan palvelinympäristöön.

Järjestelmä jossa asiakasrekisteri sijaitsee, on palveluntarjoajan sertifioidussa konesalissa, joka on palveluntarjoajan puolesta dokumentoitu (oletus).

Info@koulukuvaus.fi sähköpostilaatikkoon on oikeudet muutamalla Focusoivain työntekijällä ja tarpeen mukaan vikatilanteessa IT-palveluntarjoajan ympäristön ylläpitäjällä. Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Auditointi tapahtuu sähköpostipalvelussa. Järjestelmä ja tietokantapalvelin varmistetaan säännöllisin väliajoin palveluntarjoajan toimesta.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus korjata tai poistaa omat tiedot tietokannasta koska vaan. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Mikäli henkilö haluaa siirtää tietonsa toiseen järjestelmään toimitetaan henkilölle ainoastaan ne tiedot jotka hän on itse kirjannut järjestelmään sähköpostilla. Koska kuvien ottaminen on yrityksen liiketoimintaa, niitä ei luovutetan henkilölle.
Mahdollisen tietoturvaloukkauksen sattuessa, rekisterinpitäjä ilmoittaa tapahtuneesta rekisteröidylle. Rekisteröidyn vapaaehtoinen informointi, ja myös suostumus pyydetään rekisteröintivaiheessa